Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gokitdorohusk.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 21.02.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 24.04.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa GOKiT jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, tj. zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa GOKiT posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widok standardowy strony
 • wysoki kontrast
 • powiększanie tekstu
 • zmniejszanie tekstu

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 21.02.2020 r., aktualizacja i przegląd dnia: 28.02.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika GOKiT oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika że strona internetowa www.gokitdorohusk.pl spełnia wymagania w 98 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Podmiotem odpowiedzialnym jest Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku, adres poczty elektronicznej kontakt@gokitdorohusk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 566 18 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk.

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku znajduje się w zabytkowym budynku Pałacu Suchodolskich. Budynek znajduje się blisko drogi wojewódzkiej nr 816. Z drogi wojewódzkiej wjeżdżamy w ulicę Parkową, jest to droga wyłożona brukiem. Dojeżdzamy do budynku Pałacu Suchodolskich. Parking wyłożony brukiem znajduje się z prawej strony budynku. Wejście do Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki znajduje się naprzeciwko parkingu. Do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki prowadzi jedno wejście bez schodów.

Przy wejściu do budynku nie ma systemu głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niesłyszące i słabosłyszące.

W budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorohusku:

 • dla osób na wózkach dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia biurowe
 • nie na ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • nie ma oznaczeń w alfabecie brajla
 • nie ma pętli indukcyjnych

Subskrybuj nasz kanał na YouTube


Polub nas na Facebook

Wydarzenia

Ankieta

Jakiego typu zajęcia/warsztaty byłby dla Państwa interesujące?

Wyniki